Fiscus, schenkingen en legaten

Uw bijdrage is in het beginsel fiscaal aftrekbaar.
Stichting Tamsarya heeft een ANBI status: de stichting staat bij de fiscus aangemerkt als
‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ RSIN-nummer is 802878829
Dit brengt mee dat het doen van schenkingen (mits de som hiervan tussen de 1% en 10% van het onzuiver inkomen ligt) met een minimum van € 60,- fiscaal aftrekbaar is en er een volledige
vrijstelling is van successie- en schenkingsrecht voor verkrijgingen uit nalatenschappen en schenkingen.
Schenkingen in de vorm van lijfrente/periodieke uitkering over een langere periode (tenminste vijf jaar) zijn volledig aftrekbaar.

Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte niet meer vereist. De schenking kan voortaan plaatsvinden door een overeenkomst te tekenen tussen de schenker en Stichting Tamsarya.
U kunt een overeenkomst van de belastingdienst downloaden: Overeenkomst periodieke gift in geld

U kunt deze overeenkomst invullen en opsturen naar Stichting Tamsarya.

Meer informatie over giften vindt u op: www.belastingdienst.nl/giften.

Voordelen van een notariële akte zijn:

  • De notaris kan de gegevens van de schenker controleren en kan tevens contoleren of de schenker niet failliet is of onder curatele is gesteld (waardoor schenking niet geldig is)
  • Door de ondertekening van een notariële akte staat tegenover iedereen vast dat de schenking heeft plaats gevonden en op welke datum.
  • De notariële akte wordt door de notaris bewaard. Te allen tijde kan een kopie worden opgevraagd.
  • Maatwerk is mogelijk

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw eigen belastingadviseur.
of de notaris van Stichting Tamsarya Mr. M. J. Meijer c.s. notarissen www.meijernotarissen.nl.

EEN NALATENSCHAP

U kunt ervoor kiezen Stichting Tamsarya tot (mede) erfgenaam te benoemen of in het legaat op te nemen. Successierecht: Stichting Tamsarya is volledig vrijgesteld van successierecht. Stichting Tamsarya als erfgenaam:
Goede doelen kunnen wettelijk als rechtspersoon tot volwaardig erfgenaam benoemd worden. Met een legaat bepaalt u dus via uw testament dat u een bepaald bedrag in geld of een goed wenst na te laten aan een door u zelf uitgekozen (benoemde) persoon of instelling. Een legaat wordt vooral gebruikt door personen die iets willen nalaten aan personen die niet hun directe erfgenamen zijn.
Meer informatie over nalaten: www.nalaten.nl. of u kunt contact opnemen met uw eigen notaris.