Beleid

Beleidsplan

STICHTING TAMSARYA

Strategisch beleidsplan 2018 -2022

April 2018

INHOUDSOPGAVE

 1. Inleiding
 2. Geschiedenis
 3. Visie, missie & strategie, ambities en doelstellingen
 4. Operationele organisatie en samenwerkingsverbanden
 5. Borging van de Stichting Tamsarya
 6. Financiën

Voor u ligt het beleidsplan 2018-2022.

Het beleidsplan van Stichting Tamsarya omvat de geschiedenis, visie, missie, ambities, strategie, doelstellingen en geeft inzicht in de werkwijze, financiële verantwoording, werving en beheer van fondsen. Het beleidsplan is opgesteld in overeenstemming met de ANBI-wetgeving.

 

 1. Geschiedenis

In 1986 fietste Trees van Rijsewijk (1951), oprichtster van Stichting Tamsarya, een jaar door India, Nepal, Tibet en China. Tijdens haar fietstocht van 15.000 kilometer ontmoette ze het tweejarige weesmeisje Kumari en woonde ze een jaar op het platteland in Nepal in een hutje van gras en klei aan de voet van de Himalaya. De ontmoeting had verstrekkende gevolgen. Ze werd moeder van Kumari en richtte in 1994 het weeshuis (weeshuis annex school en boerderij) ‘de Kumari-school’ op. Dit was het tweede weeshuis in héél Nepal en de eerste op het platteland. Gedurende die periode maakte zij kennis met de schaduwzijde van Nepal. Een prachtige land met aardige mensen. Voor de armen is deelname aan voorzieningen als onderwijs en gezondheidsvoorzieningen tot op de dag van vandaag uitgesloten. Door gebrek aan deze basisvoorzieningen leeft een groot deel van de mensen op het platteland ‘met een minimum’ en is ook inspraak om hun eigen situatie te verbeteren uitgesloten. De grootgrondbezitters en hogere kasten beheersen en beheren een feodaal stelsel, waarbij armen tot op dag van vandaag worden uitgebuit.

Sinds de oprichting van de stichting, 31 jaar geleden, in 1987 heeft de stichting voor vele duizenden, die werden uitgesloten of onderdrukt, iets kunnen bereiken. Het begon met een watervoorziening in een centrum voor 300 dakloze moeders en kinderen, opgericht door Tulasi Meher Mahila Ashram, een vriend van Mathama Gandhi. Deze watervoorziening werkt na 31 jaar nog steeds!                                                                                                           Stichting Tamsarya steunt met de verworven fondsen projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, watervoorzieningen, sanitair en infrastructuur voor die bevolkingsgroepen en individuen voor wie deze basisbehoeften ontoegankelijk zijn dan wel beperkt toegankelijk. Inmiddels heeft de stichting 45 scholen, waarvan twee hogescholen, een school voor analfabete meisjes en vrouwen, een vroedvrouwenschool, een ambachtsschool en naai-atelier gerealiseerd. In het weeshuis de Kumari-school werden 364 weeskinderen opgevangen; zij kregen onderwijs en onderdak en werden beschermd tegen uitbuiting.

Op de vroedvrouwenschool werden 400 arme meisjes, afkomstig uit heel Nepal, opgeleid tot vroedvrouw, van wie inmiddels 65 % een baan heeft. Ongeveer 350.000 mensen kregen medische hulp. 26.000 Fruitbomen werden er geplant en tientallen dorpen werden voorzien van water en sanitair.

Gezondheidszorgprojecten maakten een steeds groter deel uit van het programma. In het gezondheidscentrum worden jaarlijks 3.500 zieken geholpen en vanuit dit centrum worden jaarlijks 40 gezondheidskampen georganiseerd. Landbouwprojecten: in 2018 is Stichting Tamsarya als eerste stichting begonnen met  biologisch dynamische landbouwprojecten. In 2018-2019 zullen arme boeren in de bergdorpjes worden opgeleid tot imker.

Het gebied waar stichting Tamsarya werkt, o.a. het district Nawal Parasi, is zo groot als de provincie Brabant en ligt 220 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Kathmandu. Van de circa 650.000 mensen die er leven, woont 70% in de moeilijk toegankelijke bergen en afgelegen gebieden van de Terai, waar nauwelijks voorzieningen zijn. In het district wonen 20 verschillende bevolkingsgroepen en het feodale kastensysteem bestaat daar nog steeds. Gemiddeld jaarinkomen is ongeveer € 350,-.

Factoren die belemmerend zijn voor de ontwikkeling van de beoogde doelgroepen:

 1. De geografie van het land, ingeklemd tussen de twee grootmachten India en China. Nepal bestaat bovendien voor 85% uit bergen met een beperkte infrastructuur.
 2. Gebrek aan grondstoffen
 3. Het bestaan van een kastensysteem
 4. Onderdrukking van de vrouw
 5. Politieke instabiliteit
 6. Gebrek aan goed onderwijs op het platteland en
 7. Beperkte toegang tot gezondheidszorg.

Goed overheidsbeleid ontbreekt. 75 Jaar geleden was onderwijs in Nepal nog verboden.

 1. Visie, missie & strategie, ambities, en doelstellingen

3.1 Visie

Stichting Tamsarya ambieert de positie en leefomstandigheden van het armste deel van de Nepalese bevolking te verbeteren in de ruimste zin van het woord.

3.2 Missie en strategie.

Stichting Tamsarya verleent financiële steun aan projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, landbouw, sanitair, watervoorzieningen en infrastructuur voor die bevolkingsgroepen en individuen voor wie deze basisbehoeften beperkt toegankelijk zijn. Middels projecten tracht de Stichting met name de positie van vrouwen, kinderen en landlozen te versterken/verbeteren. De projecten zullen op korte of lange termijn zoveel mogelijk onafhankelijk van Nederland functioneren.

Dit tracht Stichting Tamsarya te doen door ( strategie):

 • Het ontplooien en stimuleren van initiatieven, die bovenstaande doelstellingen verwezenlijken;
 • Het streven naar capaciteitsopbouw door samenwerking met lokale overheid en andere organisaties in Nepal zelf;
 • Het beschikbaar stellen van kennis en kunde op het gebied van techniek, gezondheidszorg en onderwijs;
 • De projecten bij voorkeur zelfstandig door Nepalezen uit te laten voeren, zodat lokale medewerkers hun kennis en vaardigheden kunnen vergroten.
 • De uitvoering van een project gebeurt door de bewoners zelf onder leiding van een deskundige van buitenaf, die al eerder projecten heeft begeleid. Deze strategie garandeert de duurzaamheid van een project, omdat bewoners zelf verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Het is simpel, effectief en bespaart kosten.
 • Projecten zijn repliceerbaar door bovenstaande werkwijze.

3.3 Ambities

De belangrijkste ambities of doelstellingen voor de komende 5 jaar voor Stichting Tamsarya zijn:

 1. Het vergroten van de financiële onafhankelijkheid van de inside-projecten van
 2. Het vergroten van de betrokkenheid en samenwerking van Nepalese organisaties, overheid en het vergroten van deskundigheid. Voorbeelden zijn: de samenwerking met het Nepalese Rode Kruis, het geven van onderwijstrainingen op de Kumari-scholen voor anderen scholen, het geven van landbouwcursussen aan de voorzitsters (vrouwen!) van de Nepalese ‘boerinnenbonden’.
 3. Het met elkaar verbinden van projecten om elkaar te ondersteunen. Voorbeelden zijn: samenwerking met ziekenhuizen en scholen;
 4. Het borgen van de toekomst en daarmee van de activiteiten van stichting Tamsarya.

3.4 Toelichting op de ambities of doelstellingen

ad1) Het vergroten van de financiële onafhankelijkheid van de inside-projecten van donorgelden

Sinds de oprichting in 1987 heeft Stichting Tamsarya vele projecten succesvol gerealiseerd. De stichting maakt onderscheid tussen:

 1. A) outside-projecten
 2. B) inside-projecten

Gemiddeld gaat 50% van de verworven financiële middelen naar de inside-projecten en       50% naar de outside-projecten.

 1. A) Outside-projecten
  Hieronder vallen de projecten die na voltooiing van de bouw of uitvoering zonder verdere steun vanuit het donorland operationeel zijn. De volgende projecten vallen daaronder: de bouw van scholen elders in het district, de bouw van latrines, bruggen, aanleg van wegen, watervoorzieningen, planten van fruitbomen. Het streven is om in de komende 5 jaar de outside-projecten af te sluiten en primair de aandacht te richten op de inside-projecten
 2. B) Inside-projecten:
  Hieronder vallen projecten die langer dan 1 jaar financiële en /of deskundige ondersteuning nodig hebben vanuit het donorland, Nederland. De volgende projecten vallen daaronder: het weeshuis met school ‘de Kumari-school’, het Kumari-gezondheidscentrum, de vroedvrouwenopleiding, de ambachtsschool en het moederkind-ziekenhuis. Daar valt ook onder: ondersteuning aan talentvolle leerlingen/studenten die het weeshuis hebben verlaten en financiële ondersteuning krijgen om een opleiding te volgen.

Een van de voorbeelden is Surya Kamcha, een jongen die op zesjarige leeftijd als landslaafje voor de grootgrondbezitters moest werken en inmiddels als arts werkzaam is in onze projecten. Rita, die als vier maanden oude baby langs de kant van de weg is gevonden, is inmiddels verpleegkundige en ook werkzaam in onze projecten.

Onderstaande een overzicht van de inside-projecten met hierbij de percentages ‘zelfvoorzienend’ in de periode van 2018-2022 uitgedrukt in %.

Inside-project 2018 2019 2020 2021 2022
Kumari-school met weeshuis    25   30   30  40  40
Kumari gezondheidscentrum    20   20   25   25   25
Ambachtsschool    20   20   40   50   75
Moederkind ziekenhuis    0   0   25    25   30
Gezondheidscentrum Bobok    0   70   75   80  100

Onderstaand per project een toelichting op de zelfvoorzienendheid van de inside-projecten.

De Kumari-school en het weeshuis is in de loop van de jaren steeds meer zelfvoorzienend geworden mede door verbouwing van eigen voedsel (o.a. verbouwen van groenten, rijst, kweken van paddenstoelen). Er is een koeienstal (voor melk, yoghurt en biogas) en een viskwekerij. Sinds 2018 worden ook de kleding van kinderen gedeeltelijk zelf gemaakt en sinds 2018 is er duurzame energie. Schoolmateriaal: schriften worden in eigen drukkerij gedrukt. De bakkerij voorziet in brood. Speciale aandacht: het vinden van donors in Nepal zelf.

Kumari gezondheidscentrum.                                                                                               De jaarlijkse kosten voor het gezondheidscentrum zijn € 12.000. Jaarlijks wordt het centrum bezocht door ruim 3.500 mensen. Gemiddelde kosten per persoon: € 3,-

De ambachtsschool                                                                                                                        Deze school is in 2015 gedeeltelijk in gebruik genomen.  Programma’s en activiteiten:                           a) een drukkerij, die geheel onafhankelijk functioneert en met het drukken van schoolschriften voor de Kumari-school bijdraagt aan de onafhankelijkheid van de Kumari-school. b) een naai-atelier, waar jaarlijks 60 arme meisjes en vrouwen worden opgeleid en een diploma ontvangen. c) opleidingen en voorlichting in biologische landbouw opleidingen. Technische opleidingen starten in 2020.

Het moeder en kind-ziekenhuis zal een deel van de exploitatie kunnen dekken door          inkomsten uit de middenklasse en de meisjes van de vroedvrouwenopleiding kunnen stage lopen in hun ‘eigen’ ziekenhuis. Het moeder-kind ziekenhuis is voor 60% bestemd voor de allerarmsten en 40% afkomstig uit de middenklasse.

Gezondheidscentrum in Bobok. De bouw start najaar 2018. Gereed in 2019. Het zal in
2019-2020 in gebruik worden genomen en voor 80% onafhankelijke functioneren. De salarissen van 2 personeelsleden voor de duur van 5 jaar zijn gereserveerd.

Ad 4) Het borgen van de toekomst en daarmee van de activiteiten van stichting Tamsarya.

Het borgen van Stichting Tamsarya voor de toekomst heeft hoge prioriteit. De stichting  onderzoekt tussen 2018 en 2022 de mogelijkheden om de continuïteit te waarborgen. Te denken valt aan het fuseren of het aangaan van de samenwerking met een soortgelijke stichting of organisatie, het vergroten van de zelfvoorzienendheid van projecten, het totaal onafhankelijk maken van alle projecten en de opvolging van de huidige directeur in Nederland.

 1. Operationele organisatie en samenwerkingsverbanden

4.1 Hoofdtaken

Stichting Tamsarya tracht haar doel te verwezenlijken door:

 • het werven van fondsen ten behoeve van de uitvoering van de projecten in Nepal;
 • het geven van voorlichting;
 • het verzorgen van publicaties;
 • het houden van lezingen, voordrachten;
 • het organiseren van evenementen, reizen en excursies;
 • met het beschikbaar stellen van beheer en financiële middelen en deskundigheid aan de organisatie in het donorland Nepal;
 • het versterken en stimuleren van draagvlakversterkende activiteiten

 

4.2 Organisatiestructuur

De hoofdtaken die in voorgaande paragraaf omschreven staan, worden uitgevoerd vanuit de Nederlands tak van Stichting Tamsarya. Deze organisatie kent de volgende structuur:

De projecten in Nepal worden aangestuurd en uitgevoerd vanuit de Nepalese organisatie Kumari-trust.

De Nederlandse Stichting en partnerorganisatie van Stichting Tamsarya  in Nepal kent de volgende opbouw:

 

4.3 Uitvoering van het beleid en toezicht daarop door het stichtingsbestuur van Tamsarya

 1. Jaarlijks wordt de begroting met jaarplan van de partnerorganisatie Kumari-trust in Nepal opgesteld en door het Nederlandse bestuur goedgekeurd;
 2. Na afloop van een afgesloten boekjaar worden door de penningmeester de jaarstukken opgemaakt;
 3. De Nepalese partnerorganisatie levert aan: kopie van alle bankafschriften, een accountantsverklaring van een A-gekwalificeerde accountant, en een
  samenvatting van alle uitgaven/per project in Nepal;
 4. De penningmeester stelt de jaarrekening op;
 5. De penningmeester legt de jaarstukken ter verantwoording voor aan het bestuur. Na uitleg en toelichting wordt de jaarrekening definitief gemaakt:
 6. De jaarrekening gaat naar de accountant in Nederland voor een samenstellingsverklaring.
 7. Gedurende het hele jaar: projectonderdelen of projecten worden tussentijds en na voltooiing verantwoord aan de donor/subsidieverlener.
 8. De boekhouder in Nepal, legt verantwoording af aan de account- en projectmanager, de projectmanager aan Nepalese bestuur en vervolgens aan de Nepalese charteraccount.
 9. Na een accountantsverklaring in Nepal worden de financiële uitgaven van het boekjaar overhandigd aan de directeur van Stichting Tamsarya. De Nederlandse directeur overhandigt de uitgaven (Nepal en Nederland) aan de penningmeester.
 10. De directeur van Stichting Tamsarya zorgt voor de projectgebonden overboeking van Nederland naar Nepal en legt verantwoording af aan het bestuur.

4.4 Administratieve organisatie /operationele taken in Nederland

De financiële werkzaamheden van Stichting Tamsarya worden uitgevoerd, gecoördineerd en/of gecontroleerd door de penningmeester. De directeur is verantwoordelijk voor een correcte en volledige aanlevering. Tot de financiële werkzaamheden van Stichting Tamsarya behoren de volgende activiteiten:

 • alle voorkomende financiële werkzaamheden zoals bijhouden van inkomsten;
 • het onderhouden en beheren van de bankrekeningen;
 • het onderhouden van contacten met de banken;
 • het onderhouden van contacten met financiële instellingen (belastingdienst, aansprakelijkheidsverzekering, ANBI, etc.);
 • het samenstellen van de jaarrekening;
 • het voeren van een financiële administratie;
  adviseren en doorverwijzen van donors met schenkingen en legaten;
 • rapporteren/verantwoorden van uitgaven aan donors en instellingen;
 • fondsenwerving;
 • het onderhouden van en verstrekken van financiële gegevens aan accountant;
 • alle bonnen/uitgaven worden door de directeur overlegd en verantwoord aan de penningmeester.

Alle werkzaamheden vinden plaats onder redelijke voorwaarden:

 • voorzien van een duidelijk doel;
 • weinig overhead (minder dan 8%);
 • op basis van inspraak en zelfredzaamheid;
 • duurzaam

4.5 Communicatie en evaluatie Nederland en Nepal.

Medewerkers in Nederland streven naar een optimale en respectvolle communicatie met het ontvangende land. De stichting Tamsarya streeft naar openheid en transparantie en zal initiatieven, zeggenschap en adviezen van het ontvangende land stimuleren.

Evaluatie van visie en beleid vinden ten minste één keer per jaar plaats met als doel uitgangspunten en doelstellingen te toetsen en bij te stellen. De Stichting Tamsarya/ Nederlandse vertegenwoordigers zullen zich terughoudend opstellen met betrekking tot beleid, visie en werkwijze in Nepal zelf en de Nepalese waarden en normen respecteren tenzij deze in tegenspraak zijn met de uitgangspunten en/of doelstellingen. Twee keer per jaar vindt er een evaluatie plaats met het Nepalese bestuur.

Verantwoording afleggen. Eenmaal per twee maanden een uitwisseling tussen Nepal en Nederland: ‘stand van zaken-rapportage’ vanuit Nepal aan de directeur en de directeur brengt het Nederlandse bestuur en betrokken donateurs op de hoogte.

Indien er wijzigingen plaats vinden in het projectplan zal de directeur van Stichting Tamsarya het bestuur in Nederland hierover informeren en om advies vragen. Terugkoppeling naar Nepal is de taak van de directeur.

4.6 Samenwerkingsverbanden in Nederland en Nepal

De stichting gaat samenwerking aan met organisaties en personen met expertise die een duidelijke bijdrage leveren aan de doelstellingen en uitvoering daarvan. De stichting in Nepal bevordert samenwerking met burgers, overheid op districts- of landelijk niveau, zonder afbreuk te doen aan beleid, visie en doelstellingen.

 1. Financiën

5.1 Besteden van gelden

Jaarlijks dient het Nepalese bestuur een projectplan in. Dit moet voldoen aan de uitgangspunten en doelstellingen. Het projectplan wordt voorgelegd aan het Nederlandse bestuur en beoordeeld op haalbaarheid. Donateurs kunnen zelf een project kiezen indien gewenst/mogelijk. Op de website staat een geefwijzer voor kleine projecten en donaties.

5.2 Beschikken over het vermogen

Het bestuur vertegenwoordigt de Stichting. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal leden van ten hoogste vijf bestuurders.

 1. De Stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk, voor het doel van de Stichting;
 2. Het vrij besteedbaar vermogen mag niet hoger zijn dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden;
 3. De bestuursleden worden in functie benoemd. Het huidige bestuur bestaat uit drie leden voorzitter, secretaris en penningmeester;
 4. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting;
 5. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders;
 6. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders;
 7. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is en de directeur van de Stichting aanwezig is.

5.3  Meerjarenbegroting 2018 – 2022

 

2018 2019 2020 2021 2022
begroot begroot begroot begroot begroot
Beschikbaar voor de doelstelling
Baten uit eigen fondsenwerving
Donaties, giften en schenkingen 210.000 200.000 195.000 180.000 165.000
Kosten eigen fondsenwerving
Indirecte verwervingskosten -18.000 -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Netto baten 192.000 182.000 177.000 162.000 147.000
Overige baten 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Totaal beschikbaar voor de doelstelling 193.000 183.000 178.000 163.000 148.000
Besteed aan de doelstelling
Shree Kumari Educationel Trust 135.000 129.000 127.000 115.000 102.000
Directe projectkosten in Nederland 10.000 9.000 9.000 8.000 8.000
Besteed in Nepal en Nederland 145.000 138.000 136.000 123.000 110.000
Uitvoeringskosten 48.000 45.000 42.000 40.000 38.000
Totaal besteed 193.000 183.000 178.000 163.000 148.000
Totaal beschikbaar 193.000 183.000 178.000 163.000 148.000
Onttrokken aan vermogen cq.
bestemmingsreserve 0 0 0 0 0